Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2014

0anka0100
5601 3222
kotę
a cat in paris
Reposted fromrybadyba rybadyba
0anka0100
5588 8048
Reposted fromMrSatan MrSatan
0anka0100
5597 10aa
Reposted fromMrSatan MrSatan
0anka0100
5598 923d
Reposted fromMrSatan MrSatan

June 03 2013

0anka0100
2633 42dc
Reposted fromssoul ssoul

May 10 2013

0anka0100
Reposted fromlucyharmon lucyharmon

April 26 2013

0anka0100
"Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu. "
— Paulo Coelho
Reposted fromselldreams selldreams
0anka0100
0221 0911
Reposted fromcymbaline cymbaline
0anka0100
0296 d024
Reposted frommalinowaa92 malinowaa92
0anka0100
Ja: Mamo, proszę, nie zamykaj domu na noc, bo jak wrócę późno to,,
Mama: To będziesz spała na schodach.
— zdemotywowana panda
Reposted frompandathing pandathing
0anka0100
8649 3637
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt
0anka0100
0anka0100
8941 ed0b
Reposted fromgoodtimesbadtimes goodtimesbadtimes
0anka0100
8969 9e8f
Reposted fromthecrypticamber thecrypticamber
0anka0100
Reposted fromhogwarts hogwarts
0anka0100
8999 f38a
Reposted frompoppyseed poppyseed
0anka0100
Reposted fromhogwarts hogwarts
0anka0100
Reposted fromhogwarts hogwarts
0anka0100
9243 e96c
Reposted frommyspectrum myspectrum
0anka0100
9337 3877
Reposted fromslodko-slodka slodko-slodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl